KWRIST(2) - porządek obrad

26 lutego 2020 r.

godz. 10.00 sala 421, p. IV (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5 w Warszawie)

 1. Sprawy różne:
  a) System Monitorowania Usług Publicznych „SMUP” (Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  b) Informacja na temat projektowanych zmian w programie Czyste Powietrze (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
  c) Pismo MZ dot. wskazania kandydatów do składu Rady Narodowego Funduszu Zdrowia – wysł. 31.01.20 r.
  d) Wniosek Ministerstwa Klimatu o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu ustalania wskaźnika hałasu LDWN - – wysłano 18.02.20 r.
  e) Wniosek strony samorządowej o informację Ministerstwa Finansów nt. upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
  f) Wniosek strony samorządowej o informację Ministerstwa Klimatu w sprawie powołania Zespołu ds. gospodarki odpadami.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wysłano 03.02.20 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług – wysłano 28.01.20 r.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 28.01.20 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe – wysłano 30.01.20 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie elementów wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia – wysłano 03.02.20 r.
 7. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wysłano 13.02. 20 r.
 8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wysłano 17.02.20 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – wysłano 10.02. 20 r.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Główny Urząd Statystyczny) – wysłano 31.01.20 r.
 11. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) – wysłano 07.02.20 r.  
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 16.01.20 r.;aktualna wersja projektu wysłana 21.02.20 r.
 13. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - wysłano 07.02.20 r.

Pliki do pobrania

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę