KWRIST(3) - tryb obiegowy

25 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
decyzją Współprzewodniczących KWRiST odwołane jest posiedzenie zaplanowane na 25 marca 2020 r., projekty przewidziane do rozpatrzenia zaopiniowane zostaną w trybie obiegowym z terminem do 25 marca 2020 r.:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia)  (UD 58, IOWISZ) – wysłano 04.03.20 r.
   Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – tryb obiegowy z terminem 18.03.20 r.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (MZ 896) – wysłano 06.03.20 r.
   Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – tryb obiegowy z terminem 18.03.20 r.

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 904) – wysłano 06.03.20 r.
  Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – tryb obiegowy z terminem 18.03.20 r.

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 905) – wysłano 06.03.20 r
  Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – tryb obiegowy z terminem 18.03.20 r.

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 903) – wysłano 06.03.20 r.
  Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – tryb obiegowy z terminem 18.03.20 r.

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Nr 6) – wysłano 28.02.20 r.
  Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – tryb obiegowy z terminem 18.03.20 r.

 7. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego – wysłano 04.03.20 r.
  Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu – tryb obiegowy z terminem 19.03.20 r.

 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych – wysłano 26.02.20 r
  Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia – wysłano 25.02.20 r.
  Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego – wysłano 26.02.20 r.
  Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.
  Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego – wysłano 26.02.20 r.
  Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.
  Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – wysłano 24.02.20 r.
  Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano 09.03.20 r.
  Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 14. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego – wysłano 17.03.20 r.
  Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego – tryb obiegowy z terminem 24.03.20 r.

 15. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie określenia właściwości urzędu stanu cywilnego dla gminy Stoczek Łukowski i miasta Stoczek Łukowski – wysłano 03.03.20 r.
  Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 16. Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. (UD64)( Ministerstwo Aktywów Państwowych)  – wysłano 24.02.20 r.
  Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 17. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego – wysłano 24.02.20 r.
  Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 18. Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – wysłano 27.02.20 r
  Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 19. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni – wysłano 05.03.20 r
  Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r

 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 16.03.20 r.
   Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska – tryb obiegowy z terminem 20.03.20 r.

 21. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów – wysłano 19.03.20 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę