Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (3) - posiedzenie odwołane; tryb obiegowy

16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
decyzją Współprzewodniczących Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych KWRiST odwołane jest posiedzenie Zespołu w dn. 16.03.20 r. o godz. 14:00; projekty przewidziane do rozpatrzenia zaopiniowane zostaną w trybie obiegowym z terminem do 20 marca 2020 r.:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia.

  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego.

  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego.

  5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

  6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).

  7. Kryteria podziału kwoty subwencji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach JST.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę