Strona znajduje się w archiwum.

KWRIST (6) - wideokonferencja

1 lipca 2020 r. godz. 10.00

 1. Sprawy różne:
  a) Wniosek Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dot. wskazania przedstawicieli do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego  (KPRM) – wysłano 04.06.20 r
  b) Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - wysłano dn. 24.06.20 r.
  c) Wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o pilne opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. – wysłano 26.06.20 r. 
  d) Wniosek Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektów rozporządzeń w sprawie
  - wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę - wysłano 24.06.br.;
  - wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę  – wysłano 24.06.br.
  e) Wniosek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  o wyznaczenie przedstawiciela KWRiST do prac w podzespole do spraw związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027 – wysłano 17.03.20 r., 29.06.20 r.
  f) Pismo Związku Powiatów Polskich z wnioskiem o przedstawianie  informacji o zakresie wydatków, na które będą mogły być przeznaczane środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Samorządowych – wysłano 30.06.20 r.
 2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) - wysłano 10.06.02 r.
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) - wysłano 18.06.20 r.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej) - wysłano 19.06.20 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych -  wysłano 09.06.02 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych -  wysłano 09.06.02 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych - wysłano 19.06.02 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji - wysłano 19.06.02 r.
 9. Projekt  rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego – wysłano 19.06.20 r.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - wysłano 9.06.20 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - wysłano 23.06.20 r.
 12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne  (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano 21.05.20 r.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego odział przygotowania wojskowego – wysłano 9.06.20 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wysłano 15.06.20 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 15.06.20 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu  przez dłużnika zajętej wierzytelności  - wysłano 18.05.20 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług  – wysłano 12.06.20 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – wysłano 23.06.20 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (po konsultacjach) – wysłano 22.05.20 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę