Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (5) - wideokonfrencja

26 czerwca 2020 r.

 1. Sprawy różne:
  a) Kontynuacja dyskusji, z posiedzenia KWRiST, na temat wprowadzenia kar dla zarządców dróg innych niż gminy za nieprzekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji, o których mowa w art. 117a oraz art. 315f ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 2087).
  b) Pismo ZPP w sprawie obowiązku lokalizowania i budowy kanałów technologicznych w pasach drogowych – 08.06.20 r.
  c) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące przepisów ustawy Prawo wodne - wysłano 30.04.20 r.
  d) Wniosek ZMP, zgłoszony na majowym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, o dyskusję na temat wsparcia dla samorządów w procesach inwestycyjnych, nowej perspektywie unijnej oraz o zamówieniach publicznych.
  e) Pismo ZPP w sprawie przedstawienia przez MI informacji na temat wyposażania wydziałów komunikacji w sprzęt informatyczny do obsługi CEPiK – wysłano 23.06.20 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza - wysłano 19.05.20 r.
  KWRiST 03.06.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalneji Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) - wysłano 19.05.20 r.
  KWRiST 03.06.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 4. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) -  wysłano 10.06.02 r.
 5. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) - wysłano 18.06.20 r.
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w  sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej) - wysłano 19.06.20 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych -  wysłano 09.06.02 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych -  wysłano 09.06.02 r.
 9. Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (UD91) (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 27.05.20 r.
  KWRiST 03.06.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (UD90) (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 27.05.20 r.
  KWRiST 03.06.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych - wysłano 19.06.02 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, , a także sposobu wydawania licencji - wysłano 19.06.02 r.
 13. Projekt  rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego – wysłano 19.06.20 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę