Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (7)- porządek obrad

14 lipca 2020

Wideokonferencja godz. 12.00

Wnioski strony samorządowej z ostatniego posiedzenia (Przedstawiciel Związku Miast Polskich):

a) Kwestia finansowania podmiotów leczniczych ze środków NFZ:

  • przeszacowanie wyceny poszczególnych procedur o odpowiedni procent
    w związku z obowiązkiem podniesienia płac w podmiotach leczniczych od lipca br. z tytułu ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
  • wprowadzenie możliwości rozliczenia ryczałtu na 2020 r. do końca roku 2021;
  • zagwarantowanie, iż żaden świadczeniodawca nie będzie miał ryczałtu na rok 2021 mniejszego niż na rok 2020.

b) Kwestia wprowadzenia zwolnienia z opłaty składek (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz składka na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za miesiące marzec-maj 2020 r. dla wszystkich szpitali, a nie wyłącznie tych, zatrudniających do 50 osób, wyłączenie nie obejmowałoby składek na ubezpieczenie zdrowotne (zakres MRPiPS).

c) Informacja MRPiPS  o terminie wprowadzenia opracowywanych przez resort pracy przepisów odnośnie kwestii zmiany w przepisach prawa pracy w związku zalecanym rotacyjnym systemem pracy pracowników domów pomocy społecznej.

d) Wniosek Związku Powiatów Polskich w spr. placówek opiekuńczo-wychowawczych – wysłano dn. 9.07.br.

e) Wniosek Unii Metropolii Polskich w sprawie szczepień ochronnych  – wysłano dn. 9.07.br.

  1. Projekty.

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę - wysłano 24.06.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę  – wysłano 24.06.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej- wysłano dn. 1.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej- wysłano dn. 1.07.br.

(Powyższe projekty-  KWRiST w dn. 1.07.br. upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej).

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę