Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (8) - wideokonfrencja

25 września 2020 r.

godz.12:00 wideokonferencja 

 1. Sprawy różne:
  a) Problematyka opodatkowania działek, na których znajduje się infrastruktura kolejowa - wniosek ZGW RP– wysłano 09.09.220 r.
  b) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące inwestycji realizowanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wysłano 24.09.20 r.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - wysłano 29.07.20 r.
  KWRiST 26.08.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) – wysłano 07.09.20 r.
 4. Projekt Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) – wysłano 14.09.20 r. 
 5. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 10.09.20 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii – wysłano 27.08.20 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów – wysłano 21.09.20 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – wysłano 25.08.20 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia – wysłano 09.09.20 r.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu) – wysłano 09.09.20 r. Wniosek MK o przesunięcie opiniowania na kolejne pospieszenie Zespołu – wysłano 25.09.20 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021 – wysłano 16.09.20 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021 – wysłano 16.09.20 r.
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (UC40) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 24.07.20 r., 17.09.20 r. - nowa wersja projektu, po uzgodnieniach resortowych i uzgodnieniach publicznych.
  KWRiST 26.08.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UC39) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 08.09.20 r.
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC18) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 17.09.20 r.
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (UD127) (Ministerstwo Infrastruktury)  – wysłano 11.09.20 r.
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 11.09.20 r.
 18. Pismo Ministerstwa Infrastruktury dotyczące propozycji kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021 (dot. art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.)) – wysłano 16.09.20 r.
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Rozwoju)  - wysłano 24.07 20 r., 23.09.20 r. - nowa wersja projektu.
 20. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk – wysłano 31.08.20 r

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę