KWRiST (9b) - porządek obrad

30 września 2020 r.

godz. 10:00; w sali 421 im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5 w Warszawie

 

1.     Sprawy różne:

a)       Informacja MSWiA o stanie zaawansowania prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia ochrony czasowej obywatelom Republiki Białorusi i bezpaństwowcom lub osobom o nieustalonym obywatelstwie zamieszkałym na stałe na terytorium tego państwa masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rażących naruszeń praw człowieka dokonywanych w kraju pochodzenia.

b)       Informacja Ministerstwa Finansów na temat organizacji i funkcjonowania Zespołu do Spraw Monitorowania Finansów Oświaty.

c)        Informacja Ministerstwa Klimatu na temat programu utylizacji azbestu (wniosek strony samorządowej).

d)       Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat harmonogramu prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

e)       Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne zaopiniowanie  projektu  ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (UC57).

f)        Wniosek Ministerstwa Rozwoju o tryb obiegowy KWRiST do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2019.

2.     Projekt informacji o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej działających na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) - za okres 2018-2019.

3.     Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 998).

4.     Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Ministerstwo Zdrowia

5.     Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Główny Urząd Statystyczny).

6.     Projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

7.     Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

8.     Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

9.     Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Ministerstwo Finansów).

10.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).

11.  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia.

12.  Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

13.  Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego).

14.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

15.  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów.

16.  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

17.  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021.

18.  Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021.

19.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UC39) (Ministerstwo Infrastruktury).

20.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC18) (Ministerstwo Infrastruktury).

21.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (UD127) (Ministerstwo Infrastruktury).

22.  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51) (Ministerstwo Infrastruktury).

23.  Pismo Ministerstwa Infrastruktury dotyczące propozycji kryteriów do oceny i weryfikacji wnioskówo dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021 (dot. art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).

24.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Rozwoju).

Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk:

25.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007);

26.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krośnieńska Dolina Odry (PLH080028);

27.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Sułowskie (PLH080029);

28.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowina (PLH080030);

29.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Broniszów (PLH080033);

30.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowe Aleje
w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035);

31.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Gościmskie (PLH080036);

32.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Nysą Łużycką (PLH080038);

33.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierkowskie Wydmy (PLH080039);

34.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stara Dąbrowa
w Korytach (PLH080042);

35.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małomickie Łęgi (PLH080046);

36.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047);

37.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich (PLH080049);

38.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052);

39.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przygiełkowiska Koło Gozdnicy (PLH080055);

40.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Lubszy (PLH080057);

41.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Zasieckich (PLH080060);

42.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skroda (PLH080064);

43.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065);

44.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Gryżyny (PLH080067);

45.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Bobru (PLH080068);

46.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069);

47.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żarski (PLH080070);

48.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071);

49.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Torzymskich (PLH080073);

50.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chmiel (PLH060001);

51.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarny Las (PLH060002);

52.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobryń (PLH060004);

53.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005);

54.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009);

55.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszanka (PLH060012);

56.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015);

57.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Roztocze Środkowe (PLH060017);

58.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie
w Senderkach (PLH060020);

59.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wodny Dół (PLH060026);

60.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromyśl (PLH060033);

61.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Solskiej (PLH060034);

62.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniowołyńska Dolina Bugu (PLH060035);

63.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobużek (PLH060039);

64.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Szyszłą (PLH060042);

65.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sobiborskie (PLH060043);

66.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliska (PLH060044);

67.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podpakule (PLH060048);

68.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bachus (PLH060056);

69.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sierniawy (PLH060057).

70.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska (PLH100016);

71.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Janinowska (PLH100017);

72.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Świetliste koło Redzenia (PLH100019);

73.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie (PLH100020);

74.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Dębowiec (PLH100023);

75.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Smardzewickie (PLH100024);

76.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy
w Marianku (PLH100027);

77.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Żytno - Ewina (PLH100030);

78.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielkopole - Jodły pod Czartorią (PLH100031);

79.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Silne Błota (PLH100032);

80.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczypiorniak
i Kowaliki (PLH100033);

81.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wola Cyrusowa (PLH100034);

82.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święte Ługi (PLH100036).

83.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopanki (PLH300008);

84.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009);

85.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014);

86.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Chlebowo (PLH300016);

87.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH30021);

88.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Mnich (PLH300029);

89.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031);

90.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Międzychodzko-Sierakowska (PLH300032);

91.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mogielnicy (PLH300033);

92.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034);

93.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036);

94.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Cybiny (PLH30038);

95.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039);

96.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łobżonki (PLH30040).

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę