Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (9) -porządek obrad

13 października 2020

 o godz. 14.00 wideokonferencja.

  1. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych w czasie pandemii koronawirusa.
  2. Sprawy różne.
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat możliwości zmian w zakresie  obowiązku przeprowadzenia testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed przyjęciem do ZOL/ZPO/hospicjum
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat przyszłego finansowania pomiotów w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (plany resortu)
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat finansowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat przesłanek braku możliwości finansowania programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • II Projekty;

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) (UD 116)

3.  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (MZ 973)

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę