Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (10) - wideokonfrencja

23 października 2020 r.

godz.12.00

 1. Sprawy różne:
  a) Dyskusja  na temat wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, ukierunkowanych na przyspieszenie gazyfikacji małych miast i terenów wiejskich poprzez obniżenie kosztów inwestycji i eksploatacji nowo budowanej infrastruktury gazowej – wniosek Unii Miasteczek Polskich – wysłano 08.10.20 r.
  b) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące pokrywania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkładu własnego do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych, który według pierwotnych założeń miał zostać pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu – wysłano 14.10.20 r.
  c) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące informacji na temat stanu prac nad reformą systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w Polsce – wysłano 14.10.20 r.
  d) Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną, w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych – wysłano 14.10.20 r.
  e) Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie konieczności  pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia, określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców a także prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd - wysłano 14.10.20 r.
  f) Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie ustalenia jednolitego toku postępowania w stosunku do pozostałości drzewnych powstających podczas produkcji płyt drewnopochodnych - wysłano 14.10.20 r.
  g) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, regulujących zabezpieczanie roszczeń – 19.10.20 r.
  h) Kontynuacja dyskusji na temat opodatkowania działek, na których znajduje się infrastruktura kolejowa.
 2. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r. (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego);
 3. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014– 2020 (RD212)(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Ministerstwo Finansów);
 5. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030” (Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim);
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD129) (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 7. Projekt Strategii produktywności 2030 (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Urząd Zamówień Publicznych);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Urząd Zamówień Publicznych);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego  (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.;
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” (Ministerstwo Infrastruktury);
 15. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk (transze 34,35,38,39) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę