KWRiST (10)

28 października 2020 r.

wideokonferencja godz. 10:00

 1.   Sprawy różne:
  a) Wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska o tryb obiegowy lub upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska  do wydania opinii wiążącej do projektów:

  -     Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
  -     Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
  b) Wniosek Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o pilne rozpatrzenie nowych wersji projektów:
  -       Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (numer z wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów: 83);
  -       Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 37 [poprzedni numer: 66]);
  -       Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (numer z wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów: 85).
  c)
  Kontynuacja dyskusji na temat opodatkowania działek, na których znajduje się infrastruktura kolejowa oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (MZ 973);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej;
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia)  (UD 85);
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia);
 6. Projekt  ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (UC57) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 7. Projekt  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zawartych w upomnieniu;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Ministerstwo Finansów);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej;
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji;
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych;
 14. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r. (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego);
 15. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014– 2020 (RD212)(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 16. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030” (Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim);
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Urząd Zamówień Publicznych);
 18. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Urząd Zamówień Publicznych);
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) – wysłano 10.08.20 r.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym;
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” (Ministerstwo Infrastruktury).

 

 

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę