KWRIST(11)

25 listopada 2020 r.

godz. 10.00 MSWiA - wideokonferencja

 1. Sprawy różne:
  a) Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
  b) Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030.
  c) Wniosek Ministra Edukacji i Nauki dot. upoważnienia Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (NR. 3).
  d)Wniosek Ministra Edukacji i Nauki dot. upoważnienia Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (NR 8).
  e) Wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wyrażenia opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.
  f) Wniosek Ministra Klimatu i Środowiska o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wyrażenia opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (UC 36).
  g) Wniosek Ministra Klimatu i Środowiska o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wyrażenia opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu obniżania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw.
  h)Odniesienie się Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (senacki druk nr. 247).
  i) Informacja Ministerstwa Infrastruktury na temat stanu prac nad powołaniem roboczego zespołu ds. rozwiązania problemów dotyczących prawa wodnego. 
 2. Projekt Programu  Rozwoju Powiatu Polkowickiego na lata 2021-2025 (Zarząd Powiatu Polkowickiego).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Ministerstwo Finansów).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Ministerstwo Finansów).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (Ministerstwo Finansów).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Ministerstwo Finansów).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Ministerstwo Finansów).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Ministerstwo Finansów).
 12. Propozycja podziału w 2020 r. kwoty rezerwy subwencji, o której nowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach JST (Ministerstwo Finansów).
 13. Projekt rozporządzenia  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Rządowe Centrum Legislacji).
 15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 17. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025 (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 1044).
 19. Wniosek Ministra Zdrowia o wyrażenie opinii na temat zasadności wprowadzenia zmian do podstawy programowej kształcenia w zawodzie „opiekun medyczny”.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych.
 21. Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaopiniowanie propozycji utworzenia dodatkowej umiejętności zawodowej pt.; „prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” do powyższej umiejętności przypisane zostałyby zawody z branży rolno-hodowlanej (rolnik, pszczelarz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik i technik weterynarii) oraz z branży ogrodniczej (ogrodnik, technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu).
 22. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik stylista”.
 23. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii  w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „podolog”.  
 24. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik dekarstwa”.
 25. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik robotyki”.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
  (Urząd Zamówień Publicznych).
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Urząd Zamówień Publicznych).
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Urząd Zamówień Publicznych).
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę