Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (11) - porządek obrad.

10 listopada 2020

godz. 14.00. wideokonferencja

  1. Sprawy różne.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)- wysłano dn. 2.11.br.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) (UD131)- wysłano dn.14.10.br. (w konsultacjach)
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 1044) – wysłano dn. 15.10.br. oraz 3.11.br. (NT)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę