Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (11)- porządek obrad

17 listopada 2020

godz. 11.30. wideokonferencja

 1. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik stylista” – wysłano 27.10.br.
 2. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii  w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „podolog”- wysłano 2.11.br.
 3. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik dekarstwa”- wysłano 2.11.br.
 4. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik robotyki”- wysłano dn. 10.11.br.
 5. Wniosek Ministra Zdrowia o wyrażenie opinii na temat zasadności wprowadzenia zmian do podstawy programowej kształcenia w zawodzie „opiekun medyczny” – wysłano dn. 5.11.br.
 6. Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaopiniowanie propozycji utworzenia dodatkowej umiejętności zawodowej pt.; „prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania” do powyższej umiejętności przypisane zostałyby zawody z branży rolno-hodowlanej (rolnik, pszczelarz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik i technik weterynarii) oraz z branży ogrodniczej (ogrodnik, technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu) – wysłano dn. 10.11.br.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą – wysłano dn. 29.10.br.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 – wysłano dn. 2.11.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego – wysłano dn. 2.11.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (NR. 3) -wysłano  dn.6.11.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (NR 8) – wysłano dn. 6,9.11.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wysłano dn. 12.11.br.  
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

  Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę