Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (1) - wideokonfrencja

21 stycznia 2021 r.

godz. 10:00

 1. Sprawy różne:
  a) Pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie zabezpieczenia roszczeń na podstawie tzw. ustawy pożarowej - nowelizacji ustawy o odpadach.
  b) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące elektronizacji postępowań prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
  Pakiet 14 projektówGłównego Urząd Nadzoru Budowlanego
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego); .
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (PB-4) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego);
   
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej);
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej;
 18. Projekt dokumentu pn. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych;
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163)  (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru;
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty;
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Główny Urząd Geodezji i Kartografii);
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej;
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę