Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (2) - porządek obrad.

9 lutego 2021

godz. 10.00. (spotkanie zdalne)

Sprawy różne;

  1. Wniosek Związku Powiatów Polskich w sprawie zasad finansowania szpitali pediatrycznych i oddziałów pediatrycznych od 1 stycznia 2021 r. –wysłano dn. 2.02.br.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej – wysłano dn. 27.01.br. i 4.02. Nowy tekst
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – wysłano 12.01.br. (Decyzją KWRiST z dn. 27.01.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – wysłano dn. 21.12.2020 r. (Decyzją KWRiST z dn. 27.01.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” (Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 19.01.br. (w konsultacjach) (Decyzją KWRiST z dn. 27.01.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
  • Projekt Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marsz. Woj. Łódzkiego) – wysłano 8.01.21 r.(Decyzją KWRiST z dn. 27.01.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
  • Projekt program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia Mazury 2021-2025 (Urząd Marsz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego)- wysłano dn. 1.02.br.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych – wysłano dn. 4.02.br
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (UC62) (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn. 08.02.br.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn. 26.01.br. (Nowy tekst). (Decyzją KWRiST z dn. 27.01.br. opinia zespołu będzie wiążąca).

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę