KWRiST (2)

24 lutego 2021 r.

godz. 10:00 wideokonferencja

 1. Sprawy różne:
  a) Informacja strony rządowej  w sprawie realizacji  Narodowego Programu Szczepień.
  b) Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wskazania kandydata do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  c) Wniosek podjęty na Zespole ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o upoważnienie tegoż zespołu do wyrażenia opinii wiążącej wobec Projektu Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia Mazury 2021-2025 (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
  d) Informacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na temat Krajowego Planu Odbudowy, stanu prac nad przygotowaniem do wdrażania  środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2021 – 2027. Wniosek strony samorządowej zgłoszony na styczniowym posiedzeniu KWRiST.
  e) Informacja Ministerstwa Infrastruktury na temat stosowania art. 15zzzzzn2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych np. do terminu na dokonanie zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu (ustalenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska z 18.02.21 r.).
  f) Wniosek Związku Powiatów Polskich o przedstawienie informacji na temat terminów rozstrzygnięcia naborów wniosków na 2021 r. w ramach programów wsparcia: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  g) Wniosek Ministra Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej do projektów ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej.
  h) Wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania wiążącej lub o wydanie przedmiotowej opinii w trybie obiegowym do projektu ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (UC62) (Ministerstwo Zdrowia).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.
 4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
 9. Projekt ustawy o dokumentach paszportowych (UD180) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (UD143) (Ministerstwo Finansów).
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
 13. Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.
 15. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025 (Ministerstwo Infrastruktury).
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD 129) (Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii).
 17. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o opinię odnośnie do zmiany w kształceniu w zawodzie szkolnym "technik spawalnictwa".
  Pakiet (59) projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk (transze 40, 41 i 42) (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska):
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipówka (PLH120010);
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Michałowiec (PLH120011);
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska (PLH120018);
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Popradzka (PLH120019);
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polana Biały Potok (PLH120026);
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043);
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH120044);
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045);
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Węglówce (PLH120046);
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Paśmie Brzanki (PLH120047);
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048);
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wisłoki (PLH120057);
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudno (PLH120058);
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sanki (PLH120059);
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cedron (PLH120060);
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaczmarzowe Doły (PLH120062);
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy (PLH120065);
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębówka nad rzeką Uszewka (PLH120066);
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina rzeki Gróbki (PLH120067);
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069).
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Magurska (PLH180001);
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fort Salis Soglio (PLH180008);
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemyska (PLH180012);
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne (PLH180013);
 42. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska (PLH180014);
 43. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysa Góra (PLH180015);
 44. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rymanów (PLH180016);
 45. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horyniec (PLH180017);
 46. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzciana (PLH180018);
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa koło Zaklikowa (PLH180019);
 48. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020);
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021);
 50. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klonówka (PLH180022);
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las nad Braciejową (PLH180023);
 52. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025);
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Patria nad Orzechową (PLH180028);
 54. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z
  Dopływami (PLH180030);
 55. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Golesz (PLH180031);
 56. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaćmierz (PLH180032);
 57. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Józefów – Wola Dębowiecka (PLH180033).
 58. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Nowosielcach (PLH180035);
 59. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Równem (PLH180036);
 60. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Skalniku (PLH180037);
 61. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ladzin (PLH180038);
 62. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Niegłowicki (PLH180040);
 63. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Młynówką (PLH180041);
 64. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mrowle Łąki (PLH180043);
 65. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Osuwiska w Lipowicy (PLH180044);
 66. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sanisko w Bykowcach (PLH180045);
 67. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Liwocz (PLH180046);
 68. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Leżajskie (PLH180047);
 69. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Bagienne nad Bukową (PLH180048);
 70. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049);
 71. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w Pełkiniach (PLH180050);
 72. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Wojkówką (PLH180051);
 73. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłoka z dopływami (PLH180052);
 74. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami (PLH180053);
 75. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie (PLH180054);
 76. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055).

   

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę