Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (3) - wideokonferencja

18 lutego 2021 r.

godz. 10:00

  1. Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. KWRiST 27.01.21 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalneji Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej. 
  4. Projekt do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw (projekt UD107) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska). KWRiST 27.01.21 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalneji Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
  5. Projekt dokumentu pn. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). KWRiST 27.01.21 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalneji Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.
  7. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025 (Ministerstwo Infrastruktury).

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę