KWRIST(3)

31 marca 2021 r.

godz. 10.30

 1. Sprawy różne:
  - Informacja strony rządowej w sprawie realizacji  Narodowego Programu Szczepień.
  - Realizacja wyroków eksmisyjnych (Wniosek Związku Miast Polskich).
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Główny Urząd Statystyczny) - wysłano 24.02.21 r.
 3. Projekt kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych.
 7. Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (Minister Cyfryzacji/KPRM).
 8. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Minister Cyfryzacji/KPRM).
 9. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń (Minister Cyfryzacji/KPRM).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Ministerstwo Finansów).
 11. Projekt „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – Podkarpacki Naturalny Wypas III” (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego).
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (UD141)(Ministerstwo Aktywów Państwowych).
 13. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury (…) do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Główny Urząd Geodezji i Kartografii).
 14. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury (…) do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 15. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury (…) do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 18. Projekt ustawy o gatunkach obcych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego.
 20. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw  (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 25. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 26. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego (Ministerstwo Obrony Narodowej).
 27. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 28. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
 30. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Ministerstwo Infrastruktury).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę