Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (6) - wideokonferencja

25 marca 2021 r.

I CZĘŚĆ – godz. 8:00                                                                                        

 1. Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

II CZĘŚĆ – godz.10:00

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Ministerstwo Infrastruktury).
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (UD141) (Ministerstwo Aktywów Państwowych).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Główny Urząd Geodezji i Kartografii).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw  (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i środowiska).
 8. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 10. Projekt ustawy o gatunkach obcych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego.
 12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.
 16. Pismo Związku Powiatów Polskich dot. trudnej sytuacji wydziałów komunikacji starostw powiatowych w związku ze wzrostem liczby zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdów.
 17. Korespondencja Związku Miast Polskich dotycząca realizacji wyroków eksmisyjnych.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę