Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - wideokonferencja.

13 kwietnia 2021

godz. 10.00 Wideokonferencja.

Proponowany porządek obrad:

Sprawy różne:

  • Kontynuacja dyskusji na temat decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Zdrowia w sprawie powołania Pełnomocnika do wykonywania praw i obowiązków kierownika Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego SP ZOZ oraz Szpitala SOLEC sp. z o.o. (zgodnie z ustaleniem KWRiST z posiedzenia 31.03.br.)
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca stanu prac nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie, w jakim odnosi się ona do obowiązków aptek ogólnodostępnych polegających na świadczeniu nocnych i świątecznych dyżurów (wniosek ZPP z dnia 07.04.br.)
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat refundacji leczenia cemiplimabem pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym (wniosek ZPP z dnia 07.04. br.)
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia o stanie prac nad założeniami do zmian systemowych w szpitalnictwie (wniosek ZMP z dnia 08.04. br.)
  • Kontynuacja dyskusji nt. docelowego systemu funkcjonowania pediatrii w Polsce (zgodnie z wnioskiem ZPP z posiedzenia Zespołu 16.03. br.)
  1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” (Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 8.04.br. (Nowy tekst)  (Decyzją KWRiST z dn. 27.01.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano 26.03.br., NT 06.04.br   (Decyzją KWRiST z dn. 12.04.br. opinia zespołu będzie wiążąca).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę