Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWRIST(4) - wideokonferencja

12 kwietnia 2021 r.

 1. Sprawy różne:
  a) Wniosek Ministerstwa Zdrowia o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano 08.04.21 r.
  b) Wniosek Ministra Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – wysłano 09.04.21 r.
  c) Wniosek strony samorządowej dotyczący sprawozdania z prac działającego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Zespołu do Spraw Monitowania Finansów Oświaty – wysłano 09.04.21 r.
  Wniosek Ministerstwa Finansów o przeniesienie punktu na kolejne posiedzenie KWRiST – wysłano 09.04.21 r.
  d) Wniosek strony samorządowej o informację Rządu na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny  systemie pieczy zastępczej (druk sejmowy nr 1033) – wysłano 09.04.21 r.
 2. Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) – wysłano 10.03.21 r.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) – wysłano 26.02.21 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę