Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (8) - wideokonferencja

22 kwietnia 2021 r.

godz. 10:00

 1. Sprawy różne
  a) Korespondencja Związku Miast Polskich dotycząca realizacji wyroków eksmisyjnych.
  b) Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję na temat  rozpoczęcia prac nad nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ).
  c) Wniosek ZPP o wstępną dyskusję na temat wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w decyzjach wydanych pod rządami art. 40 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu sprzed 25 października 2019 roku. 
 2. Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Główny Urząd Geodezji i Kartografii)
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane 
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
  i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem 
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę