Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (4a) - posiedzenie

30 kwietnia 2021 r.

godz. 10:00 wideokonferencja

 

 1. Sprawy różne:
 1. Wniosek MRiRW dotyczący wskazania przedstawiciela i zastępcy do udziału w pracach Grupy roboczej do spraw przygotowania programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027.
 2. Wniosek MI o upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania wiążącej opinii wobec podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r., powoływanej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38).
 3. Wniosek MZ o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania wiążącej opinii wobec:
  - projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych;
  - projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych;
  - projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.
 4. Wniosek MRiPS o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania wiążącej opinii wobec projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start”.
 5. Wniosek MFiPR o upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania wiążącej opinii do projektu Programu Interact 2021-2027.
 6. Wniosek MI o tryb obiegowy KWRiST do:
  - projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,
  - projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

 2. Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

3. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

6. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

7. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

8. Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

9. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).

10.Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.

11. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

12. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury (…) do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Główny Urząd Nadozru Budowlanego).

13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.

14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).

15. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

16. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

17. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury (…) do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  (Ministerstwo Klimatu i Środowiska). 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę