Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (5) - uzupełniony porządek obrad (wideokonferencja)

11 maja 2021

godz. 13.00

 

  1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  (Decyzją KWRiST z dn. 27.01.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
  2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) (Decyzją KWRiST z dn. 30.04.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych (Decyzją KWRiST z dn. 30.04.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych - (Decyzją KWRiST z dn. 30.04.br. opinia zespołu będzie wiążąca).

 

7. Sprawy różne:

  • Informacja Ministerstwa Zdrowia o realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17.
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zmian systemowych w systemie ochrony zdrowia, o których mowa na stronie 262 Krajowego Planu  Odbudowy i Zwiększania Odporności : „Reforma i restrukturyzacja sektora szpitalnictwa w Polsce – reforma będzie ustanowiona w ustawie i obejmuje całościowe podejście do restrukturyzacji w połączeniu ze wzmocnieniem i scentralizowaniem nadzoru nad szpitalami, co służy wdrożeniu skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową”.
  • Informacja Ministerstwa Zdrowia o realizacji zapisów ustawy o Funduszu Medycznym.
  • Wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę