KWRiST (5) - porządek

19 maja 2021 r.

godz. 10:00 wideokonferencja

 1. Sprawy różne:
  a) Wniosek strony samorządowej o informację Ministerstwa Zdrowia dot. propozycji rozstrzygnięcia  wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17 w sprawie pokrycia straty  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  b) Stanowisko Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych.
  c) Wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wydania wiążącej opinii wobec projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
  d) Wniosek Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  o upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania wiążącej opinii do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  e) Wniosek Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia MRPiT w sprawie określenia wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  f) Wniosek Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MRPiT w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
  g) Wniosek strony samorządowej o ustosunkowanie się Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do kwestii ram prawnych prowadzenia przez podmioty publiczne tzw. fanpage-ów w mediach społecznościowych.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 
 4. Projekt zmiany Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej związanej z wprowadzeniem zajęć wspomagających (Ministerstwo Edukacji i Nauki).
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Główny Urząd Statystyczny).
 6. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 8. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Minsterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii). 
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych przez niektórych podatników w związku z organizacją Meczu Finałowego Ligi Europy 2021.
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 12. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę