Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (9) - wideokonferencja

13 maja 2021 r.

godz. 10:00

 1. Sprawy różne
  a) Kontynuacja dyskusji na temat wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w decyzjach wydanych pod rządami art. 40 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu sprzed 25 października 2019 roku.
  b) Dyskusja dotyczącą projektu Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43) (Ministerstwo Klimatui Środowiska).
 3. Projekt  Programu Interact 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (MI 126)
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów
  w tych sprawach (MI 127)
 8. Propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r., powoływanej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38) (Ministerstwo Infrastruktury).
 9. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Główny Urząd Geodezji i Kartografii).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę