Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (6) - porządek obrad

15 czerwca 2021

godz. 10.00 wideokonferencja.

 1. . Sprawy różne:
 1. Pismo Prezydenta Tarnowa dot. świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
 2. Wniosek przedstawiciela ZMP w sprawie środków z Funduszu Medycznego w roku 2020 oraz 2021
 3. Informacja o zasadach wypłacania dodatku covidowego po 31 maja br. oraz wypłacania dodatkowego jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 5 tys. zł. (Wniosek przedstawiciela ZMP)

 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii)
 2. Projekt ustawy o ekonomii społecznej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych  (Decyzją KWRiST z dn. 30.04.br. opinia zespołu będzie wiążąca).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym – wysłano dn. 21.05.br. (projekt na dzień rozesłania porządku obrad bez wersji po konsultacjach, wniesiony w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu procedowania)
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę