Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (6)- porządek obrad

18 czerwca 2021

godz. 11.00

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 (Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu) – wysłano dn. 14.06.br.Nowy tekst. (Projekt uzgodniony na posiedzeniu zespołu w dn.20.04.br. - Ustalono, iż projektodawcy prześlą nowy tekst po zgłoszonych uwagach, przed posiedzeniem KWRiST).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w  Służbach Parków Krajobrazowych
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
 8. Sprawy różne.
 • Wniosek Unii Metropolii Polskich dot. danych źródłowych gromadzonych w SIO
 • Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 11 czerwca br.  w sprawie zapowiadanych zmian w prawie oświatowym
 • Stanowisko ZPP w sprawie zapowiadanych zmian w ustawie Prawo Oświatowe (UD228)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę