Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (8)- porządek obrad

17 sierpnia 2021

godz. 11.00 wideokonferencja.

  1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - wysłano 07.07.21 r.  
  2. Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Ministerstwo Sprawiedliwości) - wysłano 27.07.21 r.  
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji i Nauki) - wysłano 20.07.21 r.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkani – wysłano 23.07.21 r.   Współprzewodniczący strony samorządowej KWRIST wyraził zgodę na tryb obiegowy KWRiST po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach - wysłano 23.07.21r.  Współprzewodniczący strony samorządowej KWRIST wyraził zgodę na tryb obiegowy KWRiST po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
  6. Projekt rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025" (MEiN) – wysłano 30.07.21 r.    Współprzewodniczący strony samorządowej KWRIST wyraził zgodę na tryb obiegowy KWRiST po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wysłano 03.08.21 r.  Współprzewodniczący strony samorządowej KWRIST wyraził zgodę na upoważnienie Zespołu ds. Edukacji, Kulturyi Sportu do wydania opinii wiążącej.
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – wysłano 04.08.21 r.
  9. Sprawy różne:
  1. Wniosek UMP dot. propozycji zmian w przepisach regulujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – wysłano 30.07.21 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę