Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (2) - wideokonferencja

20 stycznia 2022 r.

godz. 10:00

 1. Kontynuacja dyskusji  na temat podwyżek cen paliw i energii.
 2. Kontynuacja dyskusji na temat nowelizacji ustawy o OZE (projekty parasolowe).
 3. Wniosek Unii Metropolii Polskich o przedstawienie informacji na temat wszczętych prac legislacyjnych mających na celu uchylenie art. 15zzu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. 
 4. Pismo Unii Metropolii Polskich dotyczące kwestii zmiany art. 21b ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11).
 5. Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).
 6. Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).
 7. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).
 8. Projekt Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).
 9. Projekt dokumentu pn. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2020 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Główny Urząd Geodezji i Kartografii).
 11. Projekt programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 12. Projekt programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 13. Podsumowanie ustalań dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84) Ministerstwo Infrastruktury).
  KWRiST w dniu 15 grudnia 2021 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 14. Projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (Ministerstwo Infrastruktury).
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (UC112) (Ministerstwo Infrastruktury).
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego).
 17. Punkt zdjęty na wniosek MKiŚ Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego.
 19. Punkt zdjęty na wniosek MKiŚ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.
 20. Projekt dokumentu pn. „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. i 2040 r.)” (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw (UC73) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 22. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę