Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (1) - porządek obrad

17 stycznia 2022

godz. 10.00 wideokonferencja.

1.          Sprawy różne:

-    Fundusz Medyczny.

2.          Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (nr IC18) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)

3.          Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (UD 135) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)

4.          Projekt programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku (ROPS Kraków)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę