Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (1) - porządek obrad

18 stycznia 2022

godz. 12.00 wideokonferencja.

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu) (UD 247)

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.  KWRiST dn. 15.12.21r. upoważniła  Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
  1. Sprawy różne;
  1. Stanowisko ZGWRP  w sprawie proponowanych zmian dotyczących wagi wiejskiej w algorytmie podziału subwencji oświatowej.
  2. Wniosek Związku Powiatów Polskich w sprawie finansowania wychowanków Domów Wczasów Dziecięcych.
  1. Apel Str. Samorządowej  w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli.
  1. Informacja MEiN dot. liczby uczniów, którzy kształcą się w nowych zawodach.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę