KWRiST (1) - posiedzenie

26 stycznia 2022 r.

godz. 11.00 (wideokonferencja)

1.   Sprawy różne:

 1. Wniosek strony samorządowej o dyskusję na temat uchylenia art. 15zzu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. (dot. braku możliwości wykonywania tytuły wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego).
 2. Informacja dot. wprowadzenia obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznej.
 3. Prośba strony samorządowej o korektę projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, w zakresie obowiązywania art. 9 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 5. Wniosek Ministerstwa Finansów o pilne rozpatrzenie projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
 6. Wniosek Ministerstwa Finansów o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe.
 7. Wniosek Ministerstwa Finansów o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego z programu „Europejski Korpus Solidarności”.
 8. Wniosek Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Projekt informatyczny pt. „System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)” (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
 3. Projekt  ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  (UC70) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Główny Inspektor Ochrony Środowiska).
 5. Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).
 6. Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).
 7. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).
 8. Projekt Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).
 9. Projekt dokumentu pn. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2020 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 10. Projekt programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 11. Projekt programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC84) Ministerstwo Infrastruktury).
 13. Projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (Ministerstwo Infrastruktury).
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (UC112) (Ministerstwo Infrastruktury).
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego).
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw (UC73) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 18. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Minister Cyfryzacji/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) (UD 247).
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 25. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (nr IC18) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (UD 135) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

49 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Narwiańskie Bagna (PLH200002);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego(PLH200014);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kurze Grzedy (PLH220014);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przymorskie Błota (PLH220024);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Studzienickie Torfowiska (PLH200028);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krasne (PLH220035);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Lobeliowe koło Soszycy (PLH200039);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Pobłockie (PLH220042)Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031);

50 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Chłopiny (PLH080004);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Słubickie (PLH080013);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zimna Woda (PLH080062);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Drwęcy (PLH280001);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gązwa (PLH280011);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszuny (PLH280040);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kubek (PLH300006)
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska (PLH300010);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranów (PLH300035);

51 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Prądnika (PLH120004);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolinki Jurajskie (PLH120005);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaroszowiec (PLH120006);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pustynia Błędowska (PLH120014);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka (PLH120015);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca (PLH120020);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małe Pieniny (PLH120025)
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bednarka (PLH120033);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podkowce w Szczawnicy (PLH120037);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
 12. (PLH120052);
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jadowniki Mokre (PLH120068);
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kępie na Wyżynie Miechowskiej (PLH120070);
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalonki (PLH120071);

52 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzewiny (PLH040022);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbocza Płutowskie (PLH040040);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziki Ostrów (PLH040045);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Grotnicka (PLH100001);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąka w Bęczkowicach (PLH100004);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Załęczański Łuk Warty (PLH100007);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipnickie Mokradła (PLH100025)
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ciebłowickie (PLH100035));
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska nad Prosną (PLH100037).

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę