Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (9) - wideokonferencja

12 maja 2022 r.

godz. 10:00 

 1. Informacja Banku Gospodarstwa Krajowego na temat zgłoszonych przez stronę samorządową postulatów i pytań  podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
 3. Podział rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r., powoływanej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) (Ministerstwo Infrastruktury).
  KWRiST 27.04. 22 r. wyraziła zgodę na upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (nr UD316) (Ministerstwo Infrastruktury).
  KWRiST 27.04. 22 r. wyraziła zgodę na upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (RD 520) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
  KWRiST 27.04. 22 r. wyraziła zgodę na upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę