KWRiST (2) - posiedzenie stacjonarne

1 marca 2023 r.

godz.10:00 sala 421 w siedzibie MSWiA, ul. Batorego 5 w Warszawie

 1. Sprawy różne:
  a) Informacja Ministerstwa Aktywów Państwowych na temat aktualnej sytuacji dotyczącej dystrybucji węgla.
  b) Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funkcjonowania miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy
  c) Informacja Ministra - Członka Rady Ministrów pani Agnieszki Ścigaj na temat rządowego programu „Wzajemnie Potrzebni”.
  d) Informacja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat aktualnej sytuacji w zakresie ustalania taryf na wodę (wniosek strony samorządowej).
  e) Rekomendacje  Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa w zakresie dalszych działań związanych z rozwiązaniem problemu bezdomności zwierząt domowych, w tym kwestia czipowania psów. 
  f) Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (nr 108) (ustalenie podjęte na Zespole).
  g) Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (nr 106)  (ustalenie podjęte na Zespole).
  h) Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (nr 107) (ustalenie podjęte na Zespole).
  i) Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  j) Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  k) Wniosek Ministra Cyfryzacji o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
  l) Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (UD436) – wniosek wysłano 28.02.23 r.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej (Główny Urząd Statystyczny).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
 5. Projekt projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. 
 6. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego.
 7. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO2028) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18) (Ministerstwo Infrastruktury).
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (UD104) (Ministerstwo Infrastruktury).
 13. Projekt programu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 15. Projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
  27 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Zwoleńki (PLH140006)
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kantor Stary (PLH140007)
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszyny Rumockie (PLH140010)
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sikórz (PLH140012)
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pakosław (PLH140015)
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Łąckie (PLH140021)
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Orońskie (PLH140023)
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra (PLH140025)
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Jana III Sobieskiego (PLH140031)
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka (PLH140032)
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon Rembertów (PLH140034)
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Żabieńcu (PLH140039)
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Bielański (PLH140041)
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Natoliński (PLH140042)
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045)
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH140046)
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Myszynieckie Bory Sasankowe (PLH140049)
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053)
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Soleckie (PLH140055)
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kampinoska (PLC140001)
  29 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębniańskie Mokradła (PLH020002)
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH020004)
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudawy Janowickie (PLH020011)
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014)
 42. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016)
 43. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromierz (PLH020034)
 44. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Lądecka (PLH020035)
 45. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037)
 46. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą (PLH020041)
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Borowej (PLH020045)
 48. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047)
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pątnów Legnicki (PLH020052)
 50. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Chełmca (PLH020057)
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnia w Młotach (PLH020070)
 52. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dalkowskie Jary (PLH020088)
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Kliczkowskie (PLH020090)
 54. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091)
 55. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody (PLH020092)
 56. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skoroszowskie Łąki (PLH020093)
 57. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki (PLH020094)
 58. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Wapienna (PLH020095)
 59. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Złote (PLH020096)
 60. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonek Przemkowski (PLH020097)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę