Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (10) - porządek obrad

18 listopada 2011 r.

Najbliższe posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST odbędzie się w dniu 18 listopada br. o godz. 11 w Sali Kolegialnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich - wysłano dn. 2.11.2011 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób - wysłano dn. 2.11.2011 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich - wysłano dn. 2.11.2011 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stopni trudności narciarskich  tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania - wysłano dn. 2.11.2011 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) - wysłano dn. 7.11.2011 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne – wysłano dn. 16.11.2011 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag – wysłano dn. 16.11.2011 r.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowe (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - wysłano dn. 14.10.2011 r. w dniu 26 października 2011 r. KWRiST upoważniła Zespół do wyrażenia opinii wiążącej.
 9. Projekty rozporządzeń  Prezesa Rady Ministrów dot. określenia wzorów oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje w organach stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (wersje z 1.09.2011) wysłano 6 i 14.10.2011 r., tj.:
  1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów);
  2. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów);
  3. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
   - stanowisko KPRM do uwag strony samorządowej

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę