Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (6) - informacja

21 listopada 2011 r.

 1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  Projekt uzgodniony.   
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków technicznych dla sprzętu oraz oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
  Projekt zdjęty.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO.
  Projekt zdjęty.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
  Projekt uzgodniony.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi.
  Projekt uzgodniony.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu rejestracji danych w rejesrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców. 
  W dniu 28 września 2011 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego upoważniła Zespół do wyrażenia opinii wiążącej. Projekt w wersji pierwotnej był opiniowany w trybie obiegowym (30.09.2011).
  Projekt uzgodniono. Opinia wiążąca.
   

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę