Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w dniu 15 grudnia 2009 r.(12)

15 grudnia 2009 r.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Warszawa, Al. Szucha 25
sala 102, godz. 12.00
 Proponowany porządek obrad na posiedzenie
  1. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)– wysłano dn. 26.11.09
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu - wysłano dn. 11.12.09     
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego - wysłano dn. 11.12.09     
  4. Projekt założeń do projektu ustawy o systemie informacji oświatowej (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 23.11.09                            
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - wysłano dn. 11.12.09     
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania cudzoziemców do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i nauki języka i kultury kraju pochodzenia oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych dla cudzoziemców - wysłano dn. 10.12.09     
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - wysłano dn. 10.12.09     
  8. Sprawy różne:
  • Pismo Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów  Małopolski odnośnie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – wpłynęło do zespołu dn. 26.11.09.


 

 

 

Pliki do pobrania

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę