Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (1) - porządek

20 stycznia 2009 r.

 

  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),  wysłano dn. 6.01.2009 r.
  2. Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),  wysłano dn. 6.01.2009 r.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  wysłano dn. 14.01.2009 r.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  wysłano dn. 9.01.2009 r.
  5. Sprawy różne:
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)wysłano dn. 6.11.2008 r. /przedmiotowy projekt w dniu 26 listopada 2008 r. był przedmiotem obrad KWRiST i został zdjęty do ponownego zaopiniowania przez Zespół/.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę