Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu- porządek (8)

19 sierpnia 2009 r.

 

Proponowany porządek obrad na posiedzenie
Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
w dniu 19 sierpnia 2009 r. w MEN
 
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – wysłano dn.16.07.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  – wysłano dn.17.07.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat zawodowe – wysłano dn.17.07.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa – wysłano dn.10.08.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach –wysłano dn.10.08.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek – wysłano dn.10.08.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – wysłano dn.10.08.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wysłano dn.10.08.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych – wysłano dn.10.08.09
 1.  Propozycje podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. (bezpośr. na posiedzeniu)
 1.  Sprawy różne.
 
 
 
 
 

 

Pliki do pobrania

 • 1
  57.84 KB
 • 2
  198.33 KB
 • 3
  377.03 KB
 • 4
  59.31 KB
 • 5
  61.19 KB
 • 6
  862.93 KB
 • 7
  149.68 KB
 • 8
  2.62 MB
 • 9
  26.24 KB

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę