Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (2) - porządek

9 lutego 2009 r.

 

  1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 3.02.2009 r.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne” objętego PROW na lata 2007-2013 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 3.02.2009 r.
  3. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych  z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 3.02.2009 r.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania  przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 3.02.2009 r.
  5. Sprawy różne:

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę