Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu-porządek (2)

24 lutego 2009 r.

 

Proponowany porządek obrad
Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
w dniu 24 lutego 2009 r.  
 
 1. Projekt Autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1343) podręczników (Ministerstwo Edukacji Narodowej) wysłano dn. 6.02.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznychwysłano dn. 5.02.09. 
 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły baletowej lub w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – Wyprawka szkolna”  (Ministerstwo Edukacji Narodowej)wysłano dn. 9.02.09.                          
 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Ministerstwo Edukacji Narodowej)wysłano dn. 9.02.09.                         
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wysłano dn. 13.02.09.       
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – wysłano dn. 13.02.09.                          
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej – wysłano dn. 13.02.09.                         
 5. Projekt rozporządzenia  Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu – wysłano dn. 19.02.09.
 6. Dyskusja nt. kryteriów podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009
 1. Sprawy różne.

Pliki do pobrania

 • 1
  52.5 KB
 • 2
  96.2 KB
 • 3
  117.51 KB
 • 4
  38.2 KB
 • 5
  106 KB
 • 6
  58.5 KB
 • 7
  96.5 KB
 • 8
  70 KB

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę