Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (6) - porządek

22 września 2009 r.

 

 1. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 9.09.2009 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, wysłano dn. 8.09.2009 r.
 3. Projekt ustawy o rybołówstwie (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 8.09.2009 r.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy przy realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 8.09.2009 r.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 8.09.2009 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie wysokości i sposobu pobierania oraz sposobu i terminu zwrotu opłat związanych z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów, wysłano dn. 8.09.2009 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych, wysłano dn. 8.09.2009 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za prowadzenie centralnej bazy danych, wysłano dn. 8.09.2009 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wysłano dn. 17.09.2009 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, wysłano dn. 17.09.2009 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, wysłano dn. 17.09.2009 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,   wysłano dn. 17.09.2009 r.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", wysłano dn. 21.09.2009 r.
 14. Sprawy różne

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę