Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Czerwcowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

24 czerwca 2009 r.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Grzegorz Schetyna i Prezydent Katowic, Sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich - Piotr Uszok. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony samorządowej i rządowej Komisji Wspólnej oraz zaproszeni goście.

W trakcie spotkania rozpatrzono 24 projekty aktów prawnych skierowanych do Komisji Wspólnej przez poszczególne ministerstwa. Wszystkie rozpatrywane projekty uzyskały pozytywną opinię. Decyzją Komisji z porządku obrad zdjęto Projekt ustawy o efektywności energetycznej. Jednym z najważniejszych projektów przyjętych w trakcie spotkania był Projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Po zaopiniowaniu projektów aktów prawnych, Komisja rozpoczęła dyskusję na tematy związane z bieżącymi problemami samorządów.

Strona samorządowa przyjęła informację na temat zasad dotyczących podziału rezerwy drogowej na 2010 r., oraz przedstawiła swoje stanowisko w kwestii mechanizmów tworzenia specjalnych stref ekonomicznych, a także możliwości zagospodarowania zwrotów środków wypłacanych w ramach korekt projektów realizowanych z programów Unii Europejskiej.

Samorządowcy zaapelowali o nowelizację przepisów dotyczących wysokości opłat za czynności związane z prawem komunikacyjnym oraz przedstawili problem związany z zagrożeniem dla finansów samorządów, wynikający z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat rejestracyjnych pojazdów sprowadzanych z zagranicy.

Trybunał Konstytucyjny uznał przepis o tej opłacie za niezgodny z konstytucją i prawem o ruchu drogowym, a pobierane 500 złotych za kartę pojazdów sprowadzanych z zagranicy
i rejestrowanych w Polsce za kwotą niewspółmierną do kosztów produkcji i dystrybucji tego dokumentu. Z tego względu polskie sądy są zasypywane sprawami o zwrot opłat.

Komisja zdecydowała o powołaniu zespołu, którego celem będzie szybkie wyjaśnienie problemu.

W dalszej kolejności strona samorządowa przedstawiła zagrożenia związane z zachowaniem ciągłości wypłat przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz postulaty dotyczące wprowadzenia Internetu szerokopasmowego (uzbrojenie dróg). Zwrócono się z prośbą o doprecyzowanie przepisów dotyczących zarządzania wiaduktami kolejowymi oraz mostami nad autostradami, a także o ustawowe uregulowanie zwolnienia przychodów z obligacji wyemitowanych przez samorządy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Samorządowcy podziękowali za dotychczasową realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Poinformowano, iż w lipcu odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Czerwcowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego było ostatnim przed wakacjami, na zakończenie spotkania Wicepremier Grzegorz Schetyna życzył wszystkim obecnym udanego wypoczynku.


Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 26 sierpnia 2009 roku (godz. 10).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę