Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

mail: kwrist@mswia.gov.pl

ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

 

Sekretarz Strony Samorządowej
Marek Wójcik

Pełnomocnik ds. Legislacji Biuro Związku Miast Polskich

tel: (61) 633-50-50
faks: (61) 633-50-60
mail: biuro@zmp.poznan.pl

Sekretarz Strony Rządowej
Szymon Wróbel

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
tel: (22) 60-117-77 mail: kwrist@mswia.gov.pl

Sekretarze zespołów problemowych:

Teresa Hebda email:  kwrist@mswia.gov.pl   tel: (22)  60 -172 - 45 

Marzena Radziszewska email: kwrist@mswia.gov.pl   tel. (22) 60 -145 - 52

Elżbieta Skorupska email: kwrist@mswia.gov.pl ; tel. (22) 60 - 171 - 95

 

Jednocześnie niniejszym informujęmy, że w przypadku kontaktu z nami:

 

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

 

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej -  adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy przez MSWiA.

 

Podanie danych, jeżeli dotyczy - będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, na podstawie których działa MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 63.

 

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będę wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania  nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę