Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Strona znajduje się w archiwum.

Porządek obrad KWRiST w dniu 15 grudnia 2010 r.

(godz. 10.00, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

 

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012(Ministerstwo Sportu i Turystyki).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2011.
 5. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolonego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – link wysłano dn. 3.11.2010 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL – wysłano dn. 30.11.2010 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego – wysłano dn. 1.12.2010 r.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)wysłano dn. 1.12.2010 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – wysłano dn. 1.12.2010 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości – wysłano dn. 9.12.2010 r.
 13. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)wysłano dn. 9.12.2010 r.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Ministerstwo Skarbu Państwa)
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych.
 16. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
 18. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania przez BGK kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
 19. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych, wysłano dn. 3.11.2010 r.
 20. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 3.11.2010 r.
 21. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu produktu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 3.11.2010 r.
 22. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wysłano dn. 15.11.2020 r.
 23. Projekt rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych, wysłano dn. 29.11.2010 r.
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 29.11.2010 r. oraz 8.12.2010 r.
 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn.15.11.2010 r.
 26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn.15.11.2010 r.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn.7.12.2010 r.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn.7.12.2010 r.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Główny Inspektorat Sanitarny), wysłano dn.15.11.2010 r.
 30. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ministerstwo Zdrowia),  wysłano dn.7.12.2010 r. 
 31. Projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Ministerstwo Zdrowia), wysłano dn.7.12.2010 r. 
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Ministerstwo Zdrowia), wysłano dn.7.12.2010 r.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polecającej na  udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Ministerstwo Zdrowia), wysłano dn.7.12.2010 r.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Ministerstwo Zdrowia), wysłano dn.7.12.2010 r.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Ministerstwo Zdrowia), wysłani dn. 7.12.2010 r.   
 36. Projekt dokumentu „Ocena realizacji zadań wynikających z dokumentu rządowego przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 grudnia 2007 r. pt.: Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2007 -2009” (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta), wysłano dn. 22.11.2010 r.
 37. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych (Ministerstwo Gospodarki), wysłano dn. 8.11.2010 r.
 38. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury), wysłano dn. 8.11.2010 r.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn.  8.11.2010 r.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 15.11.2010 r.
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 22.11.2010 r.
 42. Projekt pt. „Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 24.11.2010 r.
 43. Projekt aktualizacji programu rozwoju pn. ”Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2020” (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego), wysłano dn. 22.11.2010 r.
 44. Sprawy różne.
  1. Rezerwa subwencji ogólnej, pismo z MI wysłano dn. 25.11.2010 r.
  2. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wysłano dn. 17.11.2010 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę