Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Strona znajduje się w archiwum.

Porządek obrad KWRiST w dniu 22 lutego 2012 r.

(godz. 10:00, Sala Kolumnowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

 

 1. Priorytety samorządowe Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Minister Michał Boni, Współprzewodniczący KWRiST
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano nową wersję dn. 14.022012 r.  oraz ponownie 15.02.2012 r. (dyskusja problemowa)
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejwysłano dn. 30.01.2012 r. (wersja z dn.16 stycznia 2012 r.)
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej– wysłano dn. 18.01.2012 r. (wersja z dn. 9.01.2012 r.)
 5. Projekt ustawy o odpadach (Ministerstwo Środowiska)wysłano dn. 13.02.2012 r.
 6. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych (Ministerstwo Gospodarki) wysłano dn. 24.01.2012 r. (wersja z dn. 19 stycznia 2012 r.).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wysłano dn. 30.01.2012 r. oraz dn. 3.02.2012 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków technicznych dla sprzętu oraz oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO- wysłano dn. 23.01.2012 r. oraz dn. 6.02.2012 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO – wysłano dn. 23.01.2012 r. oraz dn. 6.02.2012 r.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – wysłano dn. 31.01.2012 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – wysłano dn. 23.01.2012 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie sposobu i trybu zaliczania niektórych bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu – wysłano dn. 30.01.2012 r.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiw sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-20`13 – wysłano dn. 13.02.2012 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej   w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej   w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia, w przypadku zdarzenia medycznego – wysłano dn. 18.01.2012 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia .w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu  i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców – wysłano dn. 30.01.2012 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi  - wysłano dn. 3.02.2012 r.
 19. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw  (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn. 6.02.2012 r.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów  spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy – wysłano dn.19.01.2012 r.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów  podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – wysłano dn.20.01.2012 r. (wersja z dn. 12 stycznia 2012 r.)
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn.31.01.2012 r.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie regionalnych instytucji finansujących – wysłano dn. 20.01.2012 r.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiskazmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – wysłano dn. 8.02.2012 r.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiskazmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 – wysłano dn. 8.02 2012 r.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów – wysłano dn. 18.01.2012 r.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – wysłano dn. 18.01.2012 r.
 28. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Ministerstwo Środowiska)wysłano dn. 8.02.2012 r.
 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) – wysłano dn. 18.01.2012 r.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego– wysłano dn. 23.01.2012 r.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – wysłano dn. 23.01.2012 r.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy– wysłano dn. 30.01.2012 r.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – wysłano dn. 31.01.2012 r.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – wysłano dn. 20.01.2012 r. (wersja z dn. 12 stycznia 2012 r.).
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk (Urząd Lotnictwa Cywilnego)wysłano dn. 7.02.2012 r.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków wykorzystywania źródeł światła w przestrzeni powietrznej (Urząd Lotnictwa Cywilnego) – wysłano dn. 18.01.2012 r.
 37. Projekt Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2012-2022 (Ministerstwo Obrony Narodowej)wysłano dn. 25.01.2012 r.
 38. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Ministerstwo Obrony Narodowej)wysłano dn. 26.01.2012 r.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy – wysłano dn. 6.02.2012 r.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony – wysłano dn. 13.02.2012 r.
 41. Projektrozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) wysłano dn. 20.01.2012 r.
 42. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) – wysłano dn. 24.01.2012 r.
 43. Sprawy różne.

Rządowy program „Cyfrowa szkoła”(Ministerstwo Edukacji Narodowej):

 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę