Strona znajduje się w archiwum.

Porządek obrad KWRiST w dniu 28 października 2009 r.

(godz. 10:00, Duża Sala Konferencyjna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

  

 1. Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. – (wersja z dn. 14 września 2009 r. wysłano 28.09.09) (Główny Urząd Statystyczny).
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano dn. 24.09.2009 r.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano dn. 20.10.2009 r.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagradzania osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano dn. 9.10.2009 r.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano dn. 9.10.2009 r.
 6. Projekt stanowiska Rządu wobec dezyderatu nr 1 Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowanego do Rady Ministrów w sprawie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano dn. 6.10.2009 r. oraz dn. 22.09.2009 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz sposobu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej – wysłano dn. 6.10.2009 r.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano dn. 16.09.2009 r.
 9. Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 7.10.2009 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spr. minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium RP i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków – wysłano dn. 2.10.09 r.
 11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009r. (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn. 23.09.2009 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn. 23.09.2009 r.
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn. 23.09.2009 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn. 9.10.2009 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów psów asystujących, wydawania certyfikatów i rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), wysłano dn. 9.10.2009 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania Komisji Lekarskiej (Ministerstwo Zdrowia), wysłano dn. 12.100.2009 r.
 17. Projekt ustawy o zmianie ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 6.10.09. wersję z dn. 30.09.br.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - wysłano dn. 13 i ponownie 15.10.09.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów). – wysłano dn. 20.10.09.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych - wysłano dn. 23.10.09.
 21. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 20.10.2009 r.
 22. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej realizowanego przez Instytut Zootechniki PIB w Krakowie w latach 2006-2011 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) wysłano dn. 20.10.2009 r.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), wysłano dn. 28.09.2009 r.
 24. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), wysłano dn. 9.10.2009 r.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Ministerstwo Infrastruktury) wysłano dn. 9.10.2009 r.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Ministerstwo Infrastruktury), wysłano dn. 9.10.2009 r.
 27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Ministerstwo Skarbu Państwa), wysłano dn. 28.09.2009 r.
 28. Projekt założeń do projektu ustawy o odpadach (Ministerstwo Środowiska) wysłano dn. 28.09.209 r.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 28.09.2009 r.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 6.10.2009 r.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 6.10.2009 r.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 9.10.2009 r.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 9.10.2009 r.
 34. Sprawy różne.
  Rezolucja podjęta na LXII sesji Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wysłano dn. 6.10.2009 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę