Porządek obrad KWRiST w dniu 25 listopada 2009 r.

(godz. 10:00, Duża Sala Konferencyjna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3)

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu, wysłano dn. 4.11.2009 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów, wysłano dn. 4.11.2009 r.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, (Ministerstwo Gospodarki), wysłano dn. 6.11.2009 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, wysłano dn. 6.11.2009 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, wysłano dn. 6.11.2009 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłaty depozytowej, wysłano dn. 4.11.2009 r.
 7. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 12.11.2009 r.
 8. Projekt założeń do projektu ustawy o odpadach (Ministerstwo Środowiska), wysłano dn. 28.09.2009 r.
 9. Projekt założeń do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej (Rządowe Centrum Legislacji) – wysłano dn. 6.11.2009 r.
 10. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) – wysłano dn. 6.11.2009 r.
 11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) – wysłano dn. 6.11.2009 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne – wysłano dn. 20.10.2009 r.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłaty ewidencyjnej – wysłano dn. 30.10.2009 r.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)wysłano dn. 3.11.2009 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) – wysłano dn. 2.11.2009 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy – wysłano dn. 3.11.2009 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) – wysłano dn. 10.11.2009r.
 18. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)wysłano dn. 6.11.2009 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (wersja z dn. 2.10.09.) – wysłano dn. 2.11.09.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności  – wysłano dn. 5.11.09.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego – wysłano dn. 6.11.09.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 -  wysłano dn. 2.11.09
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - wysłano dn. 12.11.09
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - wysłano dn. 2.11.09
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy- wysłano dn. 2.11.09
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wysłano dn.12.11.09
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego – wysłano dn.12.11.09
 28. Strategia Krajowa wdrożenia w RP programu „owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) - wysłano dn.26.10.09
 29. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), wysłano dn. 2.11.2009 r.
 30. Projekt rozporządzenia w sprawie ośrodków dawców szpiku (Ministerstwo Zdrowia), wysłano dn. 29.10.2009 r.  
 31. Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy (Ministerstwo Zdrowia) wysłano dn. 29.10.2009 r.  
 32. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Ministerstwo Zdrowia), wysłano dn. 19.11.2009 r. 
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wysłano dn. 19.11.2009 r.
 34. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę